• Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • zmień czcionkę
 • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Aktualności

AKTUALIZACJA - procedur bezpiecznego pobytu w OREW w trakcie trwania pandemii.

poniedziałek, 15 czerwiec 2020
Procedury pracy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyszkowie w trakcie trwania pandemii wywołanej wirusem SARS-COV 2.
PROCEDURY ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567) oraz Rekomendacji GIS dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15 maja 2020r.
 
Ośrodek zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia ośrodka w trakcie trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć  w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie ośrodka.
Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia dziecka przyprowadzając je do ośrodka w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego w przypadku małych dzieci jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.
§ 1
Zasady organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w OREW w Wyszkowie oraz realizowanych w projektów.
1.W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i kadra pedagogiczna/ pomoc nauczyciela, którzy nie są objęci kwarantanną, izolacją  oraz nie mają objawów choroby zakaźnej.
2. Do sali, w której  prowadzone są zajęcia wstęp ma kadra pedagogiczna zaangażowana w pracę bezpośrednią z uczestnikami zajęć.
3. Osoby dorosłe wchodzące do ośrodka zobligowane są do używania maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
4. Ośrodek od dnia 18.05.2020r. czynny jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub czas pracy może ulec zmianie ze względu na potrzebne dostosowania organizacji zajęć do bezpiecznych warunków ich realizacji. Zajęcia prowadzone są w dwóch lokalach przy ul. Geodetów 76            i ul. 1 Maja 23a.
5. Do zajęć mogą być dopuszczone dzieci, których rodzice zadeklarują uczestnictwo oraz organizacja pracy placówki pozwoli na przeprowadzenie tych zajęć w sposób bezpieczny z zachowaniem wymogów sanitarnych. Pozostałe dzieci pozostają nadal w pracy zdalnej.
6. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (jednorazowo lub po 4 dniowej nieobecności dziecka) i deklaracji oraz do poinformowania pracownika ośrodka o nagłej zmianie stanu zdrowia (oświadczenie i deklaracja na stronie psouu.wyszkow w zakładce OREW i materiały „do pobrania”).
7. Realizacja zajęć w formie zdalnej jest kontynuowana dla dzieci, których rodzice nie zadeklarują uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich z dzieckiem.
8. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą realizowane są indywidualnie i w małych grupach rewalidacyjno- wychowawczych o stałym składzie.  
9. Przygotowane przez rodziców tzw. drugie śniadanie (w podpisanych pojemnikach), podawane jest przez pomoc nauczyciela przypisaną do jednej grupy.
10. Dyrektor ośrodka powierza poszczególne grupy wychowanków opiece stałych nauczycieli, aby uniknąć rotacji nauczycieli podczas pracy i sprawowania opieki nad dziećmi.
11. Dyrektor ośrodka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki prowadzenia zajęć tj.:
 • umieszczenie przy wejściu do lokalu płynu do dezynfekcji rąk, z którego muszą korzystać wszystkie osoby wchodzące do ośrodka;
 • rozmieszczenie informacji z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje do dezynfekcji rąk;
 • promowanie wśród rodziców, dzieci i pracowników zasad higieny rąk i higieny dróg oddechowych; dzieci w łazienkach korzystają z mydła w płynie i jednorazowych ręczników papierowych; na zajęciach przebywają w odpowiednich odstępach od siebie;
 • zapewnienie przestrzeni do zajęć dla dzieci w sali, która nie może być mniejsza niż 4 m² na jedno dziecko i każdego nauczyciela/ opiekuna;
 • usunięcie z sali zajęć przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. pluszowe zabawki, koce; pomoce i zabawki używane na zajęciach poddane są dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu zajęć lub używaniu przez dziecko.
 • wietrzenie sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć każdorazowo po zajęciach oraz co najmniej raz w ciągu godziny przez nauczyciela;
 • dezynfekcję pomieszczeń; regularnie 2 razy dziennie - w lokalach ośrodka dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: poręcze, uchwyty, klamki, włączniki świateł, poręcze krzeseł, a także powierzchnie płaskie, w tym stoliki i podłogi;
 • zalecenie używania podczas prowadzenia treningów pokarmowych z dziećmi jednorazowych sztućców, które są wyrzucane po zużyciu. Używane naczynia myte są ręcznie z dodatkiem detergentu oraz wyparzane wrzątkiem.
§ 2
Zasady przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania dziecka po zajęciach.
1. Rodzic przyprowadzający dziecko na zajęcia jest zobowiązany do zapoznania sie i przestrzegania niniejszej Procedury, wypełnienia w pierwszym dniu pobytu oświadczenia i deklaracji dostępnych na stronie placówki oraz stosowania się do obowiązujących w kraju zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
2. Osoby przyprowadzające dzieci zobowiązane są do używania maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Jeśli dziecko nosi maseczkę rodzic samodzielnie ją zdejmuje, odpowiednio zabezpiecza i zabiera ze sobą. W razie konieczności wyrzucenia rękawiczek/ maseczek w ośrodku, przy wejściu znajduje się oznaczony kosz na zużyte maseczki i rękawiczki.
3. Do ośrodka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe; każdy objaw choroby  (zaczynający się katar, kaszel,  swędzenie oczu, objawy skórne , podwyższona temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko należy zostawić w domu. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, NIE WOLNO przyprowadzać dziecka do placówki. Jest to złamanie zasad kwarantanny i jako takie podlega odpowiedzialności karnej.
4. Rodzic / opiekun wchodzi na teren ośrodka na kilka minut przed wyznaczoną godziną zajęć i pozostaje w korytarzu tylko na czas niezbędny do przekazania dziecka pracownikowi ośrodka. W korytarzu może jednorazowo przebywać tylko jeden rodzic dziecka.
 5. W obecności rodziców/ opiekunów  pracownik ośrodka zabezpieczony maseczka i rękawiczkami dokonuje dziecku pomiaru temperatury, na co rodzic wyraził zgodę w Deklaracji rodzica (psouu.wyszkow zakładka ORE , materiały „do pobrania”). Jeśli dziecko nie ma stanu podgorączkowego nauczyciel zaprowadza je lub wnosi  do sali zajęć.
6. W przypadku stanu podgorączkowego ( powyżej 37 º C), innych niepokojących objawów lub choroby, pracownik ośrodka (nauczyciel lub pomoc nauczyciela w porozumieniu z nauczycielem) odmawia przyjęcia dziecka na zajęcia i przekazuje je rodzicowi/ osobie upoważnionej.
8. Rodzic powinien uprzedzić dziecko, że rozstaje się z dzieckiem w szatni ośrodka (może tu przebywać tylko 1 dziecko z opiekunem i nauczyciel); wyjaśnić dziecku, że nie zabiera ono na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów/ zabawek oraz regularnie przypominać dziecku zasady higieny osobistej.
9. Dziecko należy odebrać po zajęciach punktualnie o wyznaczonej godzinie; rodzic oczekuje w szatni na dziecko, które zostanie przyprowadzone do wyjścia przez nauczyciela.
10. Jeśli zachodzi potrzeba pozostawienia dla dziecka odzieży na zmianę należy ją umieścić w podpisanym nazwiskiem dziecka foliowym worku zostawionym w szatni. Jeśli do ułożenia dziecka potrzebne są przedmioty talie jak poduszka, kocyk, klin rodzic przynosi je w oznaczonym foliowym pojemniku, a po skończonych zajęciach zabiera do domy w celu dezynfekcji.
§ 3
Zasady organizacji pracy i przestrzegania higieny przez nauczyciela / pomoc nauczyciela
1. W bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju uczestniczy kadra prowadząca te zajęcia. Obowiązuje ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w zajęcia od uczestników zajęć.
2. Nauczyciel/ pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać w pracy z dzieckiem zaleceń zwłaszcza:
 • osłony ust i nosa w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem,
 • częstego mycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja preparatami na bazie alkoholu min 60 %,
 • dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy uwzględnieniu potrzeb dzieci,
 • wietrzenia sal, w których przebywają dzieci przynajmniej raz na godzinę; nie używania klimatyzacji,
 • informowania dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości, o nie dotykaniu oczu, nosa i ust,
 • nie nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia: zegarek, bransoletka, pierścionek utrudnia mycie rąk,
3. Nauczyciel/ pomoc nauczyciela zobowiązany jest do samoobserwacji stanu swojego zdrowia - w przypadku pojawienia się podwyższonej temperatury (powyżej 37 °C), kataru, kaszlu, bólu gardła, powinien pozostać w domu i bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora OREW.
4. W przestrzeni publicznej (korytarze, łazienka), w razie potrzeby kontaktu z osobami trzecimi (z innym nauczycielem/ rodzicem na terenie placówki), pracownicy są zobligowani do noszenia maseczki oraz do zachowania między sobą dystansu społecznego wynoszącego minimalnie 1,5 m.
5. Nauczyciel jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, płyn do dezynfekcji.
6. W czasie zajęć, gdzie nauczyciel przebywa tylko z dziećmi, przy zachowaniu bezpiecznej odległości od dziecka, można zrezygnować z noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych. Jednak w kontakcie bezpośrednim z dzieckiem i przy wykonywaniu czynności higienicznych wymagane jest używanie maseczek i rękawiczek.
9. Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w sposób dostosowany do ich wieku i możliwości intelektualnych zasad higienicznych, które dziecko powinno nauczyć się i stosować w warunkach pandemii tj.:
 • częste mycie rąk wodą z mydłem, wg instrukcji,
 • nie wkładanie do buzi rąk i zabawek,
 • nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust,
 • kichanie w łokieć;
10. Wskazane jest używanie przez nauczyciela / pomoc na zmianę odzieży wierzchniej.
§ 4
Zasady postępowania na wypadek  podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2
 
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich rodziców oraz pracowników  OREW w Wyszkowie oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie placówki.
1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic wychowanka niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.
2. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora o nagłej zmianie stanu zdrowia dziecka, jeśli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z ośrodka.
3. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do dyrektora placówki  nr 29 74 277 68 lub 509 860 892.
4. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na terenie ośrodka odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby w miejscu do tego wyznaczonym - sala izolacji i jak najszybsze zawiadomienie rodzica /prawnego opiekuna oraz dyrektora. Wyznaczony nauczyciel pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica.
5. Nauczyciel, będąc z dzieckiem  w izolacji i oczekując na przyjście rodzica, na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka, mierzy temperaturę, zapisuje te informacje, zachowując bezpieczną odległość.
6. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania dokonuje oceny sytuacji, ustala z rodzicem dalszy sposób postępowania; w razie potrzeby ratowania zdrowia dziecka powiadamia: Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 oraz po powzięciu dodatkowych informacji od rodzica dziecka powiadamia o możliwości zachorowania Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Wyszkowie - 29/ 742 32 45/54 lub  510 208 072 .
7. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.
8. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad izolacją osoby /osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu /pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem.
9. Rodzic odbiera dziecko bezpośrednio z pokoju izolacji, korzysta z porady lekarskiej oraz powiadamia dyrektora o dalszym rozwoju sytuacji zdrowia dziecka.
10. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji i powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wyszkowie oraz stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
11. Obszar, w którym przebywał pracownik należy poddać dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
12.  Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna dzieci, pracowników i ich rodzin leży w gestii decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.
Kwarantanna
13. Zamknięcie placówki następuje po decyzji dyrektora placówki w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym.
14. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były narażone na zakażenie.
15. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”.
16. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz innych właściwych służb / instytucji.
17. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez dyrektora przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
18. Powrót do ponownego funkcjonowania placówki może nastąpić zgodnie z terminem wyznaczonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
21. Obowiązkiem organu prowadzącego oraz dyrektora ośrodka jest zabezpieczenie możliwie szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej, w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
TELEFONY  DO  SŁUŻB:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wyszkowie -  29 /742 32 45       lub  alarmowy 510 208 072
Policja – 997            Pogotowie - 999  lub  112           Główny Inspektor Sanitarny - 22/ 536 13 00
Dyrektor  OREW  – 509 860 892