• Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • zmień czcionkę
 • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Standardy Ochrony Małoletnich w OREW


 Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące  w OREW w Wyszkowie

 
Podstawy prawne:
 
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.
  z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 oraz 535)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1870)
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1606)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900)
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
 7.  Konwencja o prawach dziecka (Dz.U.1991 nr 120, poz. 526)
 8. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012, poz. 1169)
 

Informacje ogólne
 
 1. WPROWADZENIE
 
  Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich. Mając na uwadze, że dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony przed krzywdzeniem, został stworzony niniejszy dokument. Dokument skierowany jest do pracowników Ośrodka (pedagogicznych, niepedagogicznych, praktykantów, wolontariuszy, stażystów) oraz rodziców. Dokument został zredagowany, by zyskać poczucie pewności, że OREW zawsze będzie podejmował wszelkie możliwe działania, aby zapobiegać krzywdzeniu Dzieci.
 
W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:
 
 • w Ośrodku nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
 
 • wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w ośrodku lub przemocy domowej,
 • podejmowane w Ośrodku postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw wychowanka określonych w statucie OREW oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
 • rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka  bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.
 
Ponadto przyjęto, że:
 
 • prowadzone w ośrodku postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób  zapewniający im skuteczną ochronę,
 • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.
 
   Uwzgledniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w placówce.
 
 
 
 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 
Ilekroć w dokumencie „Standardy ochrony małoletnich” jest mowa o:
 
 1. Małoletnim wychowanku – należy przez to rozumieć każdą osobę do ukończenia 18 roku życia;
 
 1. OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Wyszkowie;
 
 1. personelu – należy przez ro rozumieć każdego pracownika Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, bez względu na formę zatrudnienia, w tym: wolontariuszy lub inne osoby, które z racji pełnionej funkcji lub zadań mają  kontakt z dziećmi;
 
 1. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wyszkowie;
 
 1. rodzicu – należy przez to rozumieć przedstawiciela ustawowego dziecka/małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.  Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka;
 
 1. opiekunie prawnym dziecka/małoletniego – należy przez to rozumieć osobę, która ma za zadanie zastąpić dziecku rodziców, a także wypełnić wszystkie ciążące na nich obowiązki. Jest przedstawicielem ustawowym małoletniego, dlatego może dokonywać czynności prawnych w imieniu dziecka i ma za zadanie chronić jego interesy prawne, osobiste oraz finansowe;
 
 1. „osobie najbliższej dziecku/wychowankowi” – należy przez to rozumieć osobę wstępną: matkę, ojca, babcię, dziadka; rodzeństwo: siostrę, brata, w tym rodzeństwo przyrodnie, a także inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie, a w przypadku jej braku – osobę pełnoletnią wskazaną przez dziecko/małoletniego;
 
 1. przemocy fizycznej – należy przez to rozumieć każde intencjonalne działanie sprawcy, mające na celu przekroczenie granicy ciała dziecka/małoletniego, np. bicie, popychanie, szarpanie, itp.;
 
 1. przemocy seksualnej – należy przez to rozumieć zaangażowanie dziecka/małoletniego w aktywność seksualną, której nie jest on lub ona w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszającą prawo i obyczaje danego społeczeństwa;
 
 1. przemocy psychicznej – należy przez to rozumieć powtarzający się wzorzec zachowań opiekuna lub skrajnie drastyczne wydarzenie (lub wydarzenia), które powodują u dziecka poczucie, że jest nic niewarte, złe, niekochane, niechciane, zagrożone i że jego osoba ma jakąkolwiek wartość jedynie wtedy, gdy zaspokaja potrzeby innych;
 
 1. zaniechanie – należy przez to rozumieć chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych przez osoby zobowiązane do opieki, troski i ochrony zdrowia i/lub nierespektowanie podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju;
 
 1. przemocy domowej – należy przez to  rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą;
 
 1. osobie stosującej przemoc domową – należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej;
 
 1. świadku przemocy domowej – należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.
 
 
 
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W OŚRODKU REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE
 
Standard I.
 
Wychowankowie, rodzice i pracownicy OREW znają „Standardy ochrony małoletnich”. Dokument jest dostępny i upowszechniany.
 
Standard II.
 
Personel współtworzy i gwarantuje bezpieczne i przyjazne środowisko w placówce.                            
 
Standard III.
Placówka oferuje rodzicom/opiekunom prawnym informację oraz edukację w zakresie wychowania dzieci  bez przemocy oraz ich ochrony przed krzywdzeniem  i wykorzystywaniem.
Standard IV.
Ośrodek zapewnia wychowankom równe traktowanie oraz przestrzeganie
ich praw.

 
Standard V.
Organizacja postępowania na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich zapewnia skuteczną ochronę wychowankom.
 
 
Standard VI.
 
W  OREW wzmacniane jest poczucie bezpieczeństwa wychowanków w obszarze relacji społecznych.
 
Standard VII.
 
Działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane.
 
Standard VIII.
 
Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami i procedurami  ochrony dzieci.
 
ZASADY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCE W OREW
 
 
 1. ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W OŚRODKU REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE ORAZ DOPUSZCZANIA INNYCH OSÓB DO OPIEKI NAD MAŁOLETNIMI/DZIEĆMI
 
 1. Dyrektor Ośrodka przed nawiązaniem stosunku pracy uzyskuje informacje:
 
 1. w przypadku każdego pracownika, wolontariusza, praktykanta z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
 
 1. w przypadku zatrudnienia osoby na stanowisku pedagogicznym, w tym praktykantów i wolontariuszy dopuszczonych do pracy z wychowankami zaświadczenie z Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych dla Nauczycieli;
 
 1. w przypadku zatrudnienia każdej osoby w placówce i dopuszczeniem wolontariuszy lub praktykantów do kontaktu z  dziećmi i opieki, z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 
 1. Nie jest wymagane przedstawienie zaświadczeń, w przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej placówce w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c poprzedniego stosunku pracy.
 
 
 1. ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI UCZNIÓW I PERSONELU OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W WYSZKOWIE
 
 
 
 1. Zadaniem personelu naszej placówki jest kierowanie się dobrem DZIECKA i podejmowanie wszystkich działań w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi -  w tym obowiązkiem ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Ośrodka bez względu na pełnioną funkcję lub stanowisko oraz inne osoby realizujące zadania na terenie placówki na podstawie umów cywilno-prawnych (w tym stażyści i wolontariusze) zobowiązani są stosować wszystkie zasady zapewniające bezpieczne relacje między dzieckiem a personelem placówki.
 2. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”.
 3. Niedozwolone jest przejawianie wobec dziecka jakichkolwiek zachowań przemocowych, naruszających prawa lub dobra osobiste dzieci pod opieką naszej placówki, sprzecznych z szeroko rozumianym dobrem i interesem dziecka zarówno w trakcie jego przebywania na  terenie placówki jak również poza jego terenem, w szczególności:
 1. narażające dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;
 2. naruszające godność dziecka, nietykalność cielesną lub wolność, dyskryminujące dziecko ze względu na płeć, rodzinę lub miejsce pochodzenia, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne, czy z jakichkolwiek innych powodów;
 3. powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym dziecka, wywołujące cierpienia lub krzywdy moralne;
 4.  istotnie naruszające jego prywatność lub wzbudzające u nim poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia,  stosowanych zarówno w formie jawnej lub ukrytej, bezpośredniej czy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. będących okazywaniem wobec dziecka braku szacunku czy profesjonalizmu;
 6. polegających na używaniu wobec dziecka wymagań lub treści nieadekwatnych do jego wieku lub sytuacji;
 7. ujawniających jakichkolwiek informacje o dziecku osobom nieuprawnionym, w tym innym dzieciom, innym rodzicom, dotyczących wszystkich wrażliwych obszarów  funkcjonowania dziecka w szczególności: jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, ekonomicznej, prawnej, czy wizerunku;
 8. będących przejawem przekraczania kompetencji nauczyciela w tym:  nawiązywania relacji romantycznych lub seksualnych z dziećmi;
 9. sprzyjających demoralizacji dzieci m.in. stosowania w obecności dzieci wulgaryzmów;
 10. będących przekroczeniem nietykalności fizycznej dziecka, wyjątek stanowi sytuacja zachowania agresywnego dziecka lub autoagresywnego, która zagraża bezpieczeństwu dziecka lub innych.
 11. będących naruszeniem seksualności m.in. dotykania dziecka w sposób mogący być zinterpretowany przez niego lub innych za niewłaściwy lub nieprzyzwoity;
 12. będących przekroczeniem niezbędnych czynności pielęgnacyjnych lub higienicznych wobec dziecka takich jak pomoc w ubieraniu czy rozbieraniu dziecka, jedzeniu, myciu, przewijaniu i korzystaniu z toalety wykraczających poza jasno sprecyzowane obowiązki służbowe.
 
 1. ZASADY OCHRONY WIZERUNKU WYCHOWANKÓW
 
 1. Ośrodek uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Wizerunek podlega ochronie na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym, w ustawie o prawie autorskim o prawach pokrewnych, a także na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) – jako tzw. dana szczególnej kategorii przetwarzania.
 3. Upublicznianie wizerunku dziecka do 16 lat, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (wymóg art. 8 RODO).
 4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/ na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana. Zabrania się umieszczania informacji pozwalających ustalić tożsamość osób ujętych na zdjęciu lub innej formie publikacji.
 
 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNICH
 
 1. W OREW wdrożono Politykę ochrony danych osobowych osób fizycznych (pracowników, wychowanków, rodziców/opiekunów) oraz powołano Inspektora ochrony danych.
 2. Dokumentacja RODO została opracowana zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ne 2016/679 Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Każdy pracownik posiadający dostęp do danych osobowych złożył pisemne oświadczenie o znajomości Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pod rygorem odpowiedzialności karnej i zobowiązanie do jej przestrzegania pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 4. Rodzice wychowanków i ich opiekunowie są informowani o przetwarzaniu danych osobowych dzieci poprzez klauzule inforamcyjne. 
 5. Dane osobowe uczniów zarejestrowane w formie pisemnej (dzienniki, zaświadczenia oraz inna dokumentacja pisemna zawierająca dane osobowe małoletnich) jest chroniona w zamykanych szafach z ograniczonym dostępem do pomieszczeń ich przechowywania.
 6. W placówce wdrożono odpowiednią procedurę postępowania na wypadek wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.
 7. Dane osobowe małoletnich udostępniane są wyłacznie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania.

ZASADY I PROCEDURY PODEJMOWANIA  INTERWENCJI W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO
 
 1. Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia stosowania lub stosowania przemocy domowej w OREW w Wyszkowie
 
 1. DEFINICJA PRZEMOCY DOMOWEJ
Pod pojęciem „przemoc domowa” – należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 
 1. RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ
 • przemoc fizycznato każde intencjonalne działanie sprawcy, mające na celu przekroczenie granicy ciała dziecka. Często powoduje różnego rodzaju urazy.
 • przemoc psychiczna („maltretowanie psychiczne”) – to powtarzający się wzorzec zachowań opiekuna lub skrajnie drastyczne wydarzenie (lub wydarzenia), które powodują u dziecka poczucie, że jest nic nie warte, złe, niekochane, niechciane, zagrożone i że jego osoba ma jakąkolwiek wartość jedynie wtedy, gdy zaspokaja potrzeby innych.
            Wyróżnia się sześć form maltretowania psychicznego:
1. Odtrącanie (werbalne i niewerbalne wrogie odrzucanie lub poniżanie),
2. Zastraszanie,
3. Wyzyskiwanie/przekupstwo,
4. Odmowa reakcji emocjonalnych (ignorowanie potrzeb dziecka, nieokazywanie pozytywnych uczuć, brak emocji w interakcji z dzieckiem),
5. Izolowanie (odmawianie dziecku kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi),
6. Zaniedbywanie rozwoju umysłowego, nauki, zdrowia, opieki medycznej.
 
Krzywdzenie psychiczne dziecka to kategoria, w której najczęściej nie ma widocznych dowodów winy sprawcy.
Występują natomiast u dziecka objawy jako konsekwencja tego rodzaju przemocy. Podstawowym narzędziem zatrzymania przemocy psychicznej jest praca z rodziną, która odbywać się może w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 • przemoc seksualnawedług Światowej Organizacji Zdrowia przemoc seksualna to zaangażowanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest on lub ona w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszająca prawo i obyczaje danego społeczeństwa. Z wykorzystywaniem seksualnym mamy do czynienia wtedy, gdy występuje ono pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem i innym dzieckiem, w sytuacji zależności, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w stosunku opieki, zależności, władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby.
 • zaniedbywanie – to jedna z form krzywdzenia dziecka polegająca na incydentalnym, bądź chronicznym niezaspokajaniu jego potrzeb oraz nierespektowaniu podstawowych praw, powodująca zaburzenia jego zdrowia, a także generująca trudności rozwojowe. Ta forma przemocy wskazuje na potrzebę szerszej diagnozy systemu rodzinnego pod kątem wydolności wychowawczej rodziców.
 
 1. ROZPOZNAWANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA/MAŁOLETNIEGO
Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka odbywa się poprzez:
 • ujawnienie przez dziecko przemocy domowej,
 • informacje od osoby będącej bezpośrednim świadkiem przemocy,
 • analizę objawów krzywdzenia występujących u dziecka,
 • ocenę stopnia ryzyka wystąpienia przemocy w danej rodzinie.
Fakt ujawnienia nie podlega ocenie uwiarygadniającej ze strony pracownika Ośrodka, wymaga zareagowania!
 Informacje od osoby będącej bezpośrednim świadkiem przemocy w rodzinie
 Informacje o krzywdzeniu dziecka/małoletniego mogą pochodzić od bezpośrednich świadków przemocy, np. od rodzica niekrzywdzącego, rodzeństwa, kolegi, koleżanki, sąsiada, osoby z dalszej rodziny dziecka, przypadkowego świadka przemocy.
W każdym przypadku informacje o przemocy wobec dziecka wskazywane jako fakty, a nie domniemania, należy potraktować z pełną odpowiedzialnością i zareagować zgodnie  z obowiązującymi zasadami wskazanymi w niniejszej procedurze.
Podobnie jak w przypadku ujawnienia przemocy przez samo dziecko, pracownik nie dokonuje oceny wiarygodności podawanych informacji. Zobowiązany jest do zareagowania na taki sygnał.
 
Fakt ujawnienia przemocy przez osoby inne nie podlega ocenie uwiarygadniającej ze strony pracownika OREW, wymaga zareagowania!
 
 
 1.  ZGŁASZANIE PRZEMOCY DOMOWEJ PRZEZ MAŁOLETNIEGO/DZIECKO
 
 1. Każde dziecko/małoletni będący wychowankiem OREW w Wyszkowie może zgłosić ustnie dowolnej osobie, do której ma zaufanie, będącej pracownikiem placówki, fakt stosowania wobec niego przemocy domowej.
 2. W przypadku dziecka mającego trudności w mowie i piśmie, osoba, do której zgłosił się małoletni/dziecko zapewnia komunikację w innych formach, np. poprzez wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
 3. Osoba, która powzięła informację od krzywdzonego dziecka podejmuje w pierwszej kolejności działania mające na celu zatrzymanie krzywdzenia dziecka.
 4. W przypadku zagrożenia życia dziecka, po przekazaniu informacji dyrektorowi Ośrodka, zawiadamia w trybie pilnym odpowiednie służby porządkowe – Policję o zagrożeniu życia dziecka/małoletniego i pogotowie ratunkowe.
 5. W przypadkach niewymagających podejmowania nagłych interwencji, osoba, która powzięła informację postępuje zgodnie z procedurą Ośrodka.
 
 1. ZGŁASZANIE PRZEMOCY DOMOWEJ PRZEZ PRACOWNIKA OREW
 
 1. Każdy pracownik Ośrodka, który zauważy lub podejrzewa u ucznia symptomy krzywdzenia, jest zobowiązany zareagować – jeśli to konieczne, udzielić pierwszej pomocy.
 2. Pracownik w trybie pilnym przekazuje informację o zaobserwowanym zdarzeniu dyrektorowi lub zastępcy dyrektora dołączając pisemną notatkę zawierającą istotne informacje dotyczące: wyglądu, stanu, dolegliwości oraz zachowania dziecka, cytaty jego wypowiedzi oraz podjęte działania.
 3. Dyrektor OREW lub  zastępca dyrektora wraz z osobą zgłaszającą wypełniają tzw. Kartę zgłoszenia – załącznik 1. Na karcie podpisują się: dyrektor i osoba zgłaszająca. 
 
 1. ZGŁASZANIE PRZEMOCY DOMOWEJ PRZEZ OSOBY Z ZEWNĄTRZ
 
 1. Osoba, która jest świadkiem stosowanej przemocy domowej wobec małoletniego /dziecka ma prawo do zgłoszenia podejrzewania stosowania przemocy lub przemocy w placówce oświatowej.
 2. W celu zgłoszenia stosowanej wobec dziecka/małoletniego przemocy domowej w/w osoba jest obowiązana dokonać zgłoszenia bezpośredniego dyrektorowi lub zastępcy dyrektora.
 3. W trakcie rozmowy z dyrektorem osoba wskazuje na fakty, na podstawie których domniema o stosowaniu przemocy domowej wobec małoletniego/dziecka.
 4. Osoba zgłaszająca przemoc jest zobowiązana wylegitymować się dokumentem zawierającym fotografię oraz wskazać dane do kontaktu.
 5. Zgłaszający przemoc domową jest informowany o zasadach przetwarzania jego danych osobowych udostępnionych dyrektorowi oraz zasadach ich przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych.
 6. W przypadku zgłoszeń anonimowych, w tym telefonicznych do Ośrodka, pracownik administracyjny sporządza notatkę z rozmowy telefonicznej.
 7. W sytuacji, jak w pkt 6, pracownik administracyjny zawiadamia dyrektora o anonimowym zgłoszeniu, dołączając notatkę z rozmowy telefonicznej.
 8. W przypadkach anonimowych zgłoszeń stosowanie przemocy wobec dziecka /małoletniego podlega analizie i zdiagnozowaniu.
 9. Pracownik, do którego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia stosowania przemocy  wypełnia Kartę zgłoszenia – załącznik 1, w obecności – o ile to możliwe – osoby zgłaszającej i w trybie pilnym przekazuje ją dyrektorowi lub jego zastępcy.   Na karcie podpisuje się osoba, do której wpłynęło zgłoszenie i osoba zgłaszająca.
 10.   W przypadku, gdy zgłaszana przemoc zagraża życiu lub zdrowiu małoletniemu, osoba pozyskująca taką wiedzę, jest obowiązana w trybie pilnym zawiadomić Policję. 
 
 1. WSTĘPNA OCENA SYTUACJI OSOBY KRZYWDZONEJ
 
 1. W każdym przypadku zgłoszenia krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka/małoletniego, dyrektor placówki powołuje  Zespół Interwencyjny do wstępnego zdiagnozowania sytuacji ofiary, w szczególności, tzw. czynniki ryzyka oraz dane świadczące o przemocy lub wykluczające ją:  kto jest sprawcą krzywdzenia  i  w jakiej relacji pozostaje z dzieckiem, jak często i od jak dawna dziecko jest krzywdzone, informacje o zachowaniach pozostałych członków rodziny wobec dziecka, relacjach jakie ma dziecko z osobą rodzica niekrzywdzącego, o osobach wspierających je, informacje o innych czynnikach towarzyszących przemocy – np. uzależnieniu od alkoholu rodziców.
 2. W skład Zespołu Interwencyjnego wchodzi zespół specjalistów pracujących z dzieckiem oraz  pracownik zgłaszający podejrzenie stosowania przemocy.
 3. Zaleca się, by Zespół przeprowadził rozmowę z osobą krzywdzoną i osobą zgłaszającą podejrzenie lub krzywdzenie dziecka/małoletniego, a także z rodzicem /opiekunem „niekrzywdzącym”.
 4. Wstępną diagnozę przeprowadza się z wykorzystaniem karty obserwacji i diagnozy, będącej załącznikiem 3, a w przypadku zaniedbania – kwestionariuszem diagnozującym oznaki zaniedbania – załącznik 5.
 5. W przypadku uwiarygodnienia podejrzenia stosowania przemocy lub stwierdzenia jej stosowania, Zastępca dyrektora (psycholog) wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”.
 6. W przypadkach niewskazujących na wiarygodność zgłoszenia (pomówienie, konfabulacja, kłamstwo) – psycholog i nauczyciele prowadzą wnikliwą obserwację małoletniego i w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia ponownie w składzie, jak w pkt. 2 dokonują oceny sytuacji dziecka/małoletniego.
 
 1. PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  nakłada na pracowników oświaty obowiązek reagowania w każdej sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka.
Cel procedury:
Celem niniejszej procedury jest wskazanie zasad postępowania nauczycieli i dyrektora placówki w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia.
 
Zakres procedury i ogólne zasady jej stosowania
 
 1. Procedura postępowania „Niebieskie Karty” obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w OREW w Wyszkowie
 2. Nadzór nad stosowaniem procedury sprawuje kierownictwo placówki.
 3. Bezpośredni nadzór nad realizacją działań w sprawach krzywdzenia dzieci/małoletnich ma Z-ca dyrektora OREW.
 4. Dyrektor placówki udziela wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces pomocy ofierze przemocy domowej, w tym prawnej i organizacyjnej.
 5. Zasadą udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu przez placówkę jest interdyscyplinarna współpraca zespołowa ograniczona do osób pracujących  z dzieckiem.
 6. Druki i formularze „Niebieskiej Karty – A” i „Niebieskiej Karty – B” znajdują się            w gabinecie dyrektora placówki i na tablicy ogłoszeń.
 7. Rejestr wszczętych procedur „Niebieskie Karty” prowadzi pracownik administracyjny  OREW.
 8. Wgląd w dokumentację wszczętych procedur posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez dyrektora placówki.
 9. Upoważnione osoby do wglądu w dokumentację wszczętych procedur „Niebieskie Karty” są zobowiązane do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych osobowych umieszczanych w dokumentach - załącznik 2.
 10. Dokumentację związaną ze wszczętymi procedurami „Niebieskiej Karty” prowadzi i przechowuje psycholog - zastępca dyrektora.
 11. Po zakończeniu sprawy, psycholog przekazuje teczkę z dokumentacją do pracownika administracyjnego  Ośrodka.
 
 
 
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”
 
 1. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje z chwilą wypełnienia formularza Karty – „A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec małoletnich/dzieci lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
 2. Do wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie jest wymagana zgoda osoby doznającej przemocy.
 3. Do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest wymagany uprzedni kontakt z osobą stosującą przemoc domową ani obecność tej osoby w czasie wypełniania kwestionariusza.
 4. Psycholog lub inna osoba wszczynając procedurę „Niebieskie Karty” ma prawo wykorzystać informacje zawarte we wstępnej diagnozie oceny sytuacji małoletniego/dziecka – załącznik 3, a także przeprowadzić rozmowę z dzieckiem/małoletnim.
 5. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
 6. Czynności w ramach procedury "Niebieskie Karty" przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W sytuacji, gdy to rodzice, opiekun prawny lub faktyczny są podejrzani o stosowanie przemocy wobec dziecka, te czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 kk) czyli np. dziadków, pradziadków oraz rodzeństwa.
 7. Żaden z formularzy "Niebieskich Kart" nie wymaga podpisu osoby podejrzanej o doznawanie czy stosowanie przemocy domowej.
 8. Po wypełnieniu karty – „A”, osoba dotknięta przemocą domową w rodzinie - rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie otrzymuje wypełniony formularz Karty – B. 
 9. Formularz „B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.
 10. Formularza „B” nie przekazuje się osobie podejrzanej o stosowanie przemocy domowej.
 11. Wypełniony formularz – „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.
 12. Osobą upoważnioną do przekazania formularza jest psycholog – zastępca dyrektora. Psycholog zawiadamia dyrektora placówki o podjętej decyzji i fakcie przekazania formularza do zespołu interdyscyplinarnego.
 13. Wypełnienie formularza „A” nie zwalnia z obowiązku podjęcia działań interwencyjnych zapewniających bezpieczeństwo osobie doznającej przemocy.
 
 1. ZALECENIA DO PROWADZENIA ROZMOWY Z OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ.
 
  Celem rozmowy z dzieckiem jest zebranie informacji potwierdzających (bądź niepotwierdzających) jego krzywdzenie w rodzinie, określających charakter i okoliczności zdarzeń, rolę i zachowanie innych członków rodziny oraz zidentyfikowanie sprawcy. Nie wolno jednak zapomnieć, że celem spotkania jest również – a może przede wszystkim - udzielenie dziecku wsparcia. Sposób prowadzenia rozmowy                        z dzieckiem powinien oczywiście uwzględniać jego wiek i możliwości rozwojowe, ale również to czy dziecko samo ujawniło doświadczenie krzywdy domowej, czy też podejrzenie zrodziło się w oparciu
o inne przesłanki np. informacje osób trzecich czy zaobserwowane u dziecka symptomy fizyczne i/lub behawioralne. W pierwszym przypadku nauczyciel, do którego zwróciło się dziecko musi pamiętać,
że został uznany za tą osobę, u której można szukać wsparcia, której można zaufać. W drugim, nieodzowne jest zadbanie o zdobycie tego zaufania. Można porozmawiać na wstępie z dzieckiem
na tematy neutralne, ale dla niego istotne. Trzeba okazać werbalnie i niewerbalne, że jest się zainteresowanym dzieckiem, jako osobą, że jest kimś ważnym dla rozmówcy.
    Rozmowa musi być w miejscu bezpiecznym i cichym. Czas rozmowy jest czasem przeznaczonym tylko dla dziecka. Nie ma tu miejsca na odbieranie telefonów, wychodzenie na chwilę w „pilnych sprawach”, okazywanie zniecierpliwienia. Warto jeszcze raz podkreślić, dziecko musi widzieć i czuć, że teraz jest najważniejsze. Trzeba liczyć się z tym, że może być ono nieprzygotowane do zwierzeń, nieprzyjemnie zaskoczone sytuacją, może starać się ukryć fakt krzywdzenia przez rodziców szczególnie, gdy sprawa będzie się wiązać z przemocą seksualną.
 
Rozdział 5
ORGANIZACJA PROCESU OCHRONY MAŁOLETNICH   I WDRAŻANIA „STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH” W OŚRODKU REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE
 
 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O PODEJRZENIU KRZYWDZENIA LUB KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH
 
Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym
 1. Dyrektor  i Zastępca dyrektora OREW.
 2. W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego każdy  pracownik OREW.
 
 1. DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH I ARCHIWIZOWANIE WYTWORZONEJ DOKUMENTACJI.
 
Dla każdego zdarzenia podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich zakładana jest imienna teczka z nazwiskiem małoletniego. Teczkę zakłada i prowadzi psycholog.
Do czasu zakończenia sprawy teczka pozostaje w  i jest należycie chroniona przed dostępem osób nieuprawnionych.
W teczce umieszcza  się:
 1. Zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia lub zgłoszenie krzywdzenia – załącznik 1;
 2. Protokół rozmowy ze zgłaszającym, o ile jest możliwym jego sporządzenie.
 3.  Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy – załącznik 3 lub 4.
 4. Protokoły i notatki z rozmów z małoletnim (jeśli jest to możliwe) i osobą jemu najbliższą lub niekrzywdzącym rodzicem/opiekunem.
 5. Protokół z posiedzenia Zespołu interwencyjnego, powołanego przez dyrektora.
 6. Kopię „Niebieskiej Karty – A” , w przypadku, gdy zostanie wszczęta procedura „Niebieskie Karty”
 7. Kopię „Niebieskiej Karty – B” , w przypadku, gdy została wszczęta procedura „Niebieskie Karty ”
 8. Protokoły z rozmów z osobą krzywdzącą – o ile taka będzie przeprowadzana.
 9. Korepsondencję pomiędzy np. Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi.
 10. Plan wspierania ucznia krzywdzonego.
 11. Karty monitorowania zachowań krzywdzonego, opinie nauczycieli.
 12. Ocena efektywności wsparcia.
 13. Wykaz telefonów, adresów instytucji świadczących wsparcie ofiarom przemocy.
 
 1. ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEMU PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA
 
Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu jego krzywdzenia opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce powołany przez dyrektora.  W jego skład wchodzi Zespół terapeutyczny powołany przez dyrektora.
Struktura dokumentu „Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia”
 • Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1798 - § 2 ust. 2
 • Imię i nazwisko wychowanka,
 • Imiona i nazwiska członków zespołu sporządzającego plan wsparcia
 • Tytuł, z jakiego został opracowany plan wsparcia,
 • Diagnoza sytuacji małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia,
 • Cel wsparcia małoletniego,
 • Identyfikacja zasobów wewnętrznych placówki oraz źródeł zewnętrznych wsparcia dziecka - ofiary krzywdzenia,
 • Zakres współdziałania szkoły z podmiotami zewnętrznymi na rzecz wsparcia dziecka,
 • Zakres, wymiar godzin, okres wsparcia udzielonego dziecku,
 • Formy i metody wsparcia dziecka,
 • Ocena efektywności wsparcia udzielonego dziecku
 
 1. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia:
 
 1. charakterystyka doznanej krzywdy (rodzaj doznanej krzywdy, okoliczności doznanej krzywdy, stopień naruszenia prawa, stopień zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego – w obszarze zdrowia, życia, rozwoju dziecka);
 2. analiza dostępnej dokumentacji, np. wyniki rozmów z dzieckiem (w miarę możliwości), wyniki obserwacji dziecka (zachowanie, wygląd) dokonane przez np. rodziców, nauczycieli, innych pracowników oraz instytucji wspomagających ochronę dziecka, specjalistów – psychologa, nauczyciela, terapeutę;
 3. określenie czynników ryzyka doznanej krzywdy oraz czynników wsparcia małoletniego–ustalenie indywidualnych potrzeb ofiary krzywdzenia w obszarze jej zdrowia/życia, zdrowia psychicznego, funkcjonowania emocjonalno-społecznego oraz w obszarze prawnym i socjalnym.
 
 1.  Zdefiniowanie celu oferowanego wparcia, np.:
 
 1. udzielanie systematycznej/okresowej pomocy, np.  psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej;
 2. zapewnienie specjalistycznego wsparcia dziecku/jego rodzinie;
 3. wdrożenie działań mających przywrócić równowagę emocjonalną dziecku/jego rodzinie;
 4. wspieranie rodziców/opiekunów prawnych dziecka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;;
 5. złagodzenie psychicznych i behawioralnych objawów skrzywdzenia złagodzenie stresu, lęku małoletniego;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa (np. socjalnego, psychicznego, prawnego);
 7. wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka;
 8. kształcenie umiejętności radzenia sobie z brakiem akceptacji społecznej, izolowaniem, dyskredytowaniem, z trudnymi sytuacjami  w środowisku rodzinnym i społecznym.
 
 1. Identyfikacja zasobów wewnętrznych placówki oraz źródeł zewnętrznych wsparcia dziecka - ofiary krzywdzenia, np.:
 
 1. zasoby wewnętrzne placówki: dyrektor, zespół terapeutyczny, zespół interwencyjny, specjaliści zatrudnieni w szkole (psycholog, rodzice/opiekunowie prawni dziecka;
 2. źródła zewnętrzne wsparcia dziecka krzywdzonego, np. sąd rodzinny, kurator sądowy, policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki doskonalenia nauczycieli, służba zdrowia, MOPS, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 
 1. Ustalenie zakresu współdziałania szkoły z podmiotami zewnętrznymi na rzecz wsparcia dziecka. Pracownicy szkoły działają na rzecz wsparcia dziecka zgodnie   z zakresem swoich obowiązków i uprawnień, współpracujące  z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 
 1.  Ustalenie harmonogramu działań w ramach wsparcia udzielanego dziecku.
 
 1. Ustalenie zakresu, wymiaru godzin, okresu wsparcia:
 1. zakres wsparcia wynika ze zdiagnozowanych w różnych obszarach indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz psychofizycznych dziecka – ofiary krzywdzenia;
 2. wymiar godzin i okres, w jakim będzie udzielane wsparcie zależy od   doświadczanych przez dziecko skutków krzywdy oraz zaobserwowanych efektów wsparcia dziecka w okresie ich monitorowania.
 1. Ustalenie form i metod wsparcia dziecka:
Przykładowe formy pracy:
 • indywidualna – konsultacje indywidualne; praca indywidualna z dzieckiem,  w zależności od rodzaju krzywdy – pomoc prawna, medyczna, socjalna, indywidualne zajęcia terapeutyczne
 • zespołowa: zajęcia grupowe
Przykładowe metody wsparcia krzywdzonego dziecka: bezpośrednia rozmowa z dzieckiem prowadzona przez nauczyciela, psychologa;  zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, bezpośrednia pomoc prawna, socjalna dziecku  i jego rodzinie; pomoc medyczna dziecku; analiza dokumentacji związanej z sytuacja dziecka; obserwacja dziecka
 
 1. Ocena efektywności udzielanego wsparcia:
 
 • Zasady i sposób monitorowania efektów wsparcia, np. 2 razy w roku szkolnym
 • sposób – wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczycieli i specjalistów, rodziców/opiekunów prawnych dziecka  w czasie zajęć, oferowanych formach wsparcia; wyniki rozmów z dzieckiem; efekty wsparcia udzielanego dziecku  przez podmioty zewnętrzne; analiza dostępnej dokumentacji;
 • Ocena efektów wsparcia: ocena adekwatności udzielonego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb dziecka – ofiary krzywdzenia.
 
 1. UDOSTĘPNIANIE „STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH”
W placówce opracowane zostały  „Standardy ochrony małoletnich. Dokument jest dostępny na tablicy ogłoszeń Ośrodka. Wgląd w dokument mają: wszyscy pracownicy Ośrodka, rodzice, zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli i ogólnie dostępny ze względu na jego opublikowanie na stronie www. orew.wyszkow@psouu.org.pl . 
 
 1. ZASADY PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI DOKUMENTU „STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH”
 1. Kierownictwo placówki dokonuje oceny stopnia znajomości i poprawności stosowania „Standardów ochrony małoletnich” na bieżąco, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 2. W przypadku zmian prawa, wymagającego ich wdrożenia w dokumencie nowelizacje są wprowadzane na tych samych zasadach, które obowiązywały przy wdrożeniu dokumentu do obrotu prawnego w ośrodku.
 3. W celu oceny funkcjonalności i przydatności dokumentu w ośrodku prowadzone są ewaluacje typu:
 • in-term (w trakcie posługiwania się i stosowania opracowania),
 • ex- post (po upływie dwóch lat od daty wdrożenia).
Ewaluację przeprowadza powołany przez dyrektora zespół ewaluacyjny z użyciem technik:
 • analizy dokumentu,
 • wywiadów z rodzicami i nauczycielami,
 • sondażu, z użyciem ankiety anonimowej,
 • dyskusji grupowej w zespołach nauczycielskich.

Załącznik 1                                                                              do „Standardów ochrony małoletnich”
Wzór Karty zgłoszenia krzywdzenia dziecka/małoletniego
 
KARTA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB KRZYWDZENIA DZIECKA
Dotyczy dziecka:  
Osoba zgłaszająca: Imię i nazwisko:  
Dane do kontaktu:  
Stopień pokrewieństwa:  
Źródło wiedzy lub informacji           o przemocy  
Data zgłoszenia:  
Forma zgłoszenia: Pisemna, bezpośrednio, listownie, drogą listowną [niepotrzebne skreślić]
 
Fakty wskazujące na stosowaną przemoc podane przez osobę zgłaszającą:  
 
 
 
 
 
Inne informacje o dziecku, rodzinie,  
Wskazanie potencjalnej osoby stosującej przemoc  
Podpis osoby zgłaszającej: Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie:
 
       
 
 
Data: …………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Załącznik 2
do „Standardów ochrony małoletnich”                                                                                                                                 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym
Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji powziętych w procesie postępowania w sprawie krzywdzenia dziecka/małoletniego oraz przetwarzanych danych osobowych
Oświadczenie o poufności
1. Oświadczam, że:
 1. zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
 2. zapoznano mnie ze „Standardami Ochrony Małoletnich”, wdrożonych w  Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Wyszkowie.
 3. zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałam/em przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
2.  Zobowiązuję się do:
 1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym                                  w powierzonych obowiązkach;
 2. nieujawniania danych zawartych w zbiorach danych, do których uzyskałem/ am dostęp;
 3. nieujawniania sposobów zabezpieczeń danych osobowych przetwarzanych w ośrodku;
 4. wykonywania operacji przetwarzania danych, zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych;
 5. zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych;
 6. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem;
 7. zgłaszania incydentów naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych lub bezpośredniemu przełożonemu.
 
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie Danych osobowych oraz Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
……...…………………………….                                                                                ……………………………..…………………
   ( miejscowość, data )                                                                                                    (czytelny podpis pracownika)

Załącznik 3
Do procedury „Niebieskie karty”
 
Arkusz diagnostyczny oceny ryzyka stosowania przemocy domowej wobec dziecka/małoletniego[1]
LISTA A
INFORMACJA OD DZIECKA LUB OSOBY, KTÓRA BYŁA BEZPOŚREDNIM ŚWIADKIEM PRZEMOCY
 
A.1. Ktoś w domu bije dziecko, popycha, szarpie, potrząsa, przytrzymuje, rzuca w nie przedmiotem, itp.              
A.2. Ktoś w domu używa wobec dziecka wulgarnych słów, obraża, poniża, straszy, szantażuje, izoluje w sposób ciągły i nieuzasadniony od kontaktu z innymi osobami, np. z rodziny lub z rówieśnikami, itp.     
A.3. Opiekunowie nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, takich jak: przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, pomimo    wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie.      
A.4. Ktoś w domu narusza sferę seksualną dziecka, tj.: dotyka intymnych części ciała, namawia na dotykanie intymnych części ciała osoby dorosłej, zmusza do kontaktu seksualnego, podejmuje kontakty seksualne z inną osobą w obecności dziecka, prezentuje pornografię lub zmusza do tworzenia treści pornograficznych z udziałem dziecka, itp.           
A.5. Dziecko ma ślady przemocy fizycznej lub zaniedbania (opis A.10. i A.11.).   
A.6. Dziecko mówi, że boi się wrócić do domu ze względu na zagrożenie przemocą w rodzinie (wobec siebie   lub innych członków rodziny).          
A.7. Dziecko mówi, że chce odebrać sobie życie ze względu na zagrożenie przemocą w rodzinie.              
A.8. Dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie (wobec rodzica, rodzeństwa lub innej osoby                                   mieszkającej w jego domu).      
 
OBSERWACJA PRACOWNIKA SZKOŁY LUB PLACÓWKI DOTYCZĄCA RODZICA:
 
A.9. Rodzic zachował się agresywnie (słownie lub fizycznie) wobec dziecka na terenie placówki oświatowej lub w miejscu publicznym, np. popchnął, szarpnął, uderzył, poniżył, itp.           
 
OBSERWACJA PRACOWNIKA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DOTYCZĄCA DZIECKA:
 
A.10. Dziecko ma widoczne ślady przemocy fizycznej, np.:  uszkodzenia ciała, siniaki, zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia ciała świeże i/lub w różnych stadiach gojenia się, rany na ciele, itp.    
A.11. Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.:  brak dbałości o higienę ciała, nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku, itp. Występują zaburzenia, opóźnienia rozwojowe, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje potrzebnej pomocy, np.: opieki lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia, itp. Sytuacja ta występuje pomimo i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców lub innych osób z rodziny.  &nb