• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Aktualności

Instruktor terapii zajęciowej

czwartek, 13 styczeń 2022
Instruktor terapii zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wyszkowie
ogłasza nabór na stanowisko
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Wyszkowie


I. Miejsce zatrudnienia
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie
ul. Świętojańska 89a
07-202 Wyszków

II. Forma zatrudnienia:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zastępstwo) – etat.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej, państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nieposzlakowana opinia,

4. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ,

5. wykształcenie wyższe preferowane oligofrenopedagogika/w kierunku pedagogicznym lub terapii zajęciowej (ewentualnie kursy pedagogiczne/terapii zajęciowej – pozwalające stwierdzić, że dana osoba posiada kwalifikacje do pracy z osobami dorosłymi),

6. co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

B. Wymagania pożądane

1. kursy/szkolenia w kierunku krawiectwa (nie muszą być kwalifikacyjne),
2. kursy/szkolenia w kierunku rękodzieła  (nie muszą być kwalifikacyjne).


C. Dodatkowe umiejętności:

1. predyspozycje osobowościowe (komunikatywność, otwartość, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,  zaangażowanie),
2. umiejętność obsługi urządzeń krawieckich,IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie pracowni krawieckiej,
• diagnozowanie psychospołecznych potrzeb uczestników oraz opracowywanie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego,
• prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego uczestników oraz ich integracji społecznej i zawodowej,
• wspieranie uczestników w opanowaniu wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych i poprawie samodzielnego funkcjonowania,
• współdziałanie z zespołem wspierająco- aktywizującym prowadzącym rehabilitację, a także nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z rodziną i środowiskiem uczestnika,
• dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu terapeutycznego.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
2. list motywacyjny,
3. podpisana klauzula o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Polskie Stowarzyszeni na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie, ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków, w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Wyszkowie w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PŚDS typu B w Wyszkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: psds.drogowskaz.wyszkow@wp.pl wpisując w temacie INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

Tel.: 29 22 123 52 02; 513 775 613 - osoba do kontaktu: Joanna Kulesza

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Joanna Kulesza
Kierownik
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy typu B
w Wyszkowie