• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Aktualności

Wolne stanowisko pracy - Instrukor terapii zajęciowej

czwartek, 14 marzec 2019
Wolne stanowisko pracy - Instrukor terapii zajęciowej
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Miejsce pracy: Wyszków
 
Miejsce pracy: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie
ul. Świętojańska 89a
07-202 Wyszków
Pracodawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wyszkowie
Data rozpoczęcia: 01.05.2019
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
 
Wymagania niezbędne: -wykształcenie wyższe (oligofrenopedagogika)
-wymagane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
-stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku
-pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
-nieposzlakowana opinia
-biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office 
 
Wymagania dodatkowe: -umiejętności manualne
-umiejętności sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu
-umiejętność planowania i realizacji indywidualne i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
-umiejętność pracy w zespole a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań
-życzliwy i uprzejmy kontakt z ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność uważnego słuchania, systematyczność, samodzielność, odporność na stres
 
Zakres wykonywanych zadań: -prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce
-prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z planem pracy
-opracowanie planów terapeutycznych w uzgodnieniu z zespołem wspierająco-aktywizującym
-dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego
-wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii
-motywowanie uczestników do aktywności w zajęciach terapeutycznych, utrzymania higieny osobistej i utrzymania porządku na terenie placówki
-prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
-organizowanie w ramach terapii imprez integracyjnych, wycieczek, zajęć rekreacyjnych
-dbanie o dobra kondycje psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich uczestników
 
Wymagane dokumenty: - CV ze zdjęciem i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie ukończenia świadectwa ukończenia szkoły, dyplom)
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
- kserokopie świadectw pracy
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
Życiorys (CV) należy złożyć wraz z podpisaną klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Administratora danych  osobowych,  którym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie,
ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków,  w celu niezbędnym do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne
z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.”


Osoba do kontaktu: Joanna Kulesza tel: 22 123 52 02; 513 775 613
                                  e- mail: psds.drogowskaz.wyszkow@wp.pl


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.19 r. o godz. 15:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B”
 
Informacje dodatkowe:
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze są zobowiązani do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.
O terminie u miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Poniżej znajduje sie klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
/materialy/_upload/PSDS/Klauzula_kandydat_do_pracy_1.docx