• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Aktualności

Wolne stanowisko - kierownik WTZ

wtorek, 09 październik 2018
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
ogłasza
nabór na wolne stanowisko  -  Kierownik  Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Wyszkowie
 
1.  Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 b) co najmniej pięcioletni staż pracy;
c) nieposzlakowana opinia;
 d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) preferowane wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, pedagogiki, psychologii, socjologii, lub pokrewnych nauk społecznych;
b) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
c) zdolności organizacyjne i umiejętności kierowania zespołami ludzkimi;
d) kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Kierownik Warsztatów jest zobowiązany do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej kierowanej jednostki.
2) Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
a)  kierowanie pracą Warsztatów,
b) zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć w Warsztatach,
c) planowanie: rozkładu zajęć, przerw wakacyjnych uczestników Warsztatów, urlopów pracowników,
d) prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej we współpracy z Głównym Księgowym oraz jednostką prowadzącą,
e) dbanie o efektywność działania,
f) nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
g) nadzór nad warunkami prowadzonej rehabilitacji uczestników oraz pracy podległych pracowników,
h) stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ; 
i) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych przez podległych pracowników,
j) ocenianie pracowników, inspirowanie i wspieranie ich  rozwoju zawodowego,
k) wnioskowanie do Zarządu Koła PSOUU w Wyszkowie o zatrudnienie pracowników, ich awanse, premie uznaniowe,
l) analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w Warsztatach.
4. Warunki pracy:
1) Stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 89a.
2) Pełny wymiar czasu pracy od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.
5. Wymagane dokumenty
a) życiorys (CV);
 b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy - wg wzoru dostępnego w biurze WTZ;
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
e) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
h) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych
w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Wyszkowie"  w terminie do dnia 31 października  2018 r. do godz. 10.00 lub przesłać pocztą na adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Geodetów 76 (decyduje data wpływu).
 
 
Przewodnicząca Zarządu PSOUU  Koło w Wyszkowie
Urszula Mikołajczyk