• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Wydarzenia

Jubileusz 20-lecia Wyszkowskiego Koła PSOUU

środa, 21 maja 2014
Rok 2014 to szczególny czas dla naszego Koła, mija bowiem 20 lat od jego powstania i działalności
w strukturach ogólnopolskiej organizacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), która w ubiegłym roku obchodziła Jubileusz 50-lecia. Pierwsze kroki stawialiśmy powołując w 1994 roku w Wyszkowie Dzienne Centrum Aktywności (na jego bazie działa obecnie OREW). W tym roku obchodzimy równolegle 10-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PSOUU jest ogólnopolską organizacją, która swoją siłę zbudowała na olbrzymiej pracy rodziców oraz zatrudnionej kadry. Spotkaliśmy na swojej drodze wielu ludzi i instytucji dzięki którym to o czym marzyły przed laty nasze rodziny staje się rzeczywistością. Nasz wyszkowski Jubileusz jest okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, ale również do określenia najważniejszych celów i kierunków działania na następne lata. Jesteśmy przeświadczeni, że swą pracą wpisaliśmy się na trwałe w życie mieszkańców Wyszkowa i okolicznych miejscowości. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym
w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które stanowią około 1,8 proc. polskiego społeczeństwa są jedną z najbardziej wykluczonych grup naszego społeczeństwa. Niepełnosprawność intelektualna, dawniej zwana upośledzeniem umysłowym, jest stanem szczególnie złożonym. W dodatku wiele z tych osób cierpi na zaburzenia sprzężone – układu ruchu, zmysłów, epilepsję czy chorobę psychiczną. Głównym problemem niepełnosprawności intelektualnej są trudności w procesie uczenia się,i to zarówno w zdobywaniu wiedzy i umiejętności akademickich i zrozumienia świata, jak i w funkcjonowaniu społecznym. Sytuację tej grupy ludzi pogarszają głęboko zakorzenione, liczne mity i stereotypy. Są one przyczyną negatywnych, pełnych obaw i lęków postaw społecznych. Gdy zestawimy szerokie spektrum trudności fizyczno – intelektualno – społecznych i zdrowotnych z brakiem akceptacji społecznej, łatwo dostrzeżemy, ile trzeba zmienić w myśleniu i ile nowych szans trzeba stworzyć, zwłaszcza form wsparcia, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły rozwinąć swój potencjał, wykorzystać swoje mocne strony dla uzyskania przynoszącego satysfakcję życia. Obecnie od osób z niepełnosprawnością intelektualną oczekuje się: większej samodzielności i odpowiedzialności, zaradności i autonomicznego funkcjonowania, a ich młode pokolenie w coraz szerszym zakresie korzysta z edukacji, doświadcza życia w integracji, wchodzi w relacje z innymi ludźmi, odgrywa różne role społeczne. Coraz częściej podnoszony jest model życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną oparty na wsparciu w różnych dziedzinach, który nie prowadzi do zastępowania jej w różnych obszarach życia i nie pozbawia praw przysługujących każdemu człowiekowi. Sięgając wstecz, bezspornie prekursorem tych działań przed laty było PSOUU, a działalność stowarzyszenia ewaluowała od zabezpieczenia najbardziej podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez edukację, rehabilitację do zatrudnienia i wspieranego zamieszkania. Równorzędnym zagadnieniem, któremu w PSOUU poświęcamy szczególną troskę jest wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością niesie z sobą nietypowe trudności, zróżnicowane w zależności od stopnia i rodzaju zaburzeń rozwojowych. Często zmusza rodziców do podejmowania skomplikowanych, trudnych i złożonych decyzji. Często też są zagubieni, bezradni, przerażeni. Przystosowanie się do nowej sytuacji i opanowanie umiejętności jej optymalnego rozwiązania jest procesem długotrwałym, wymagającym nowego spojrzenia i pomocy innych, zdobycia wiedzy, nowych umiejętności dotyczących choćby rehabilitacji czy rewalidacji dziecka.

W roku Jubileuszu nie sposób pominąć najważniejszych wydarzeń 20 letniej działalności Koła: • czerwiec 1994 rok - powstanie Koła terenowego bez osobowości prawnej ogólnopolskiej organizacji – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, kontynuatora powołanego w 1963 roku Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Głównym TPD, • grudzień 1994 rok - podpisanie z Zarządem Gminy Wyszków umowy użyczenia lokalu przy ulicy Geodetów 76; powołanie Dziennego Centrum Aktywności, kierownik p. Andrzej Błachno, • październik 1995 rok – uroczyste otwarcie DCA, • wrzesień 1998 rok - przyznanie dyplomu i Kuli Doskonałości dla Jana Malinowskiego, Burmistrza Wyszkowa • listopad 2002 rok - uhonorowanie Stowarzyszenia tytułem Pro Publico Bono „Instytucja roku 2002”, • luty 2003 rok - Uroczysta Sesja Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Wyszkowskiego z okazji obchodów ERON, zorganizowana z inicjatywy Koła, • listopad 2003 rok - rozpoczęcie adaptacji lokalu Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku Bursy Szkolnej w Wyszkowie przy ul .I AWP 89 A, • grudzień 2004 r. – rozpoczęcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, kierownik p. Marek Rosłoniec • marzec 2005 rok - uzyskanie przez PSOUU statusu organizacji pożytku publicznego, • styczeń 2008 rok - Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2007 za osiągnięcia w działalności społecznej, • kwiecień 2008 rok - zawiązanie partnerstwa „Na rzecz rozwoju i integracji społecznej” (OPS w Wyszkowie, PCPR w Wyszkowie, Stowarzyszenie Promenada”), • czerwiec – grudzień 2008 rok - udział 19 osób z WTZ i Koła w projekcie realizowanym przez PCPR w Wyszkowie „W Aktywności Siła” współfinansowanym przez UE w ramach EFS, • marzec 2009 rok - podpisanie umowy partnerskiej z Zarządem Głównym PSOUU na realizację współfinansowanego ze środków UE projektu „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)" dla 10 osób z powiatu wyszkowskiego, • październik 2009 rok - uroczyste obchody 15-lecia powstania Koła, • styczeń 2010 rok - Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „ZA CZYN” 2009 za osiągnięcia w działalności społecznej, • styczeń 2011 rok – utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW), dyrektor p. Iwona Paszkiewicz • 2012 rok - Punkt Aktywizacji w WTZ działający w ramach projektu „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym" - partnerstwo z ZG PSOUU • maj 2013 rok przyznanie Dyplomu Honorowego wraz z Kulą Doskonałości Panom: Grzegorzowi Nowosielskiemu - Burmistrzowi Wyszkowa i Bogdanowi Pągowskiemu - Staroście Powiatu Wyszkowskiego • marzec 2014 rok podpisanie z WTBS umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na OREW.

W ostatnich pięciu latach Koło zrealizowało zadania publiczne:
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności (MCPS),
2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności (MCPS),
3. Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności (Powiat Wyszkowski),
4. Prowadzenie wsparcia dla rodzin w DCA (Wojewoda Maz.),
5. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych "Rehabilitacja i nauka - to może być przyjemne" (Powiat Wyszkowski),
6. Uczymy się aby móc uczyć innych - szkolenia dla rodziców i kadry (MCPS),
7. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych "W zdrowym ciele zdrowy duch" (Powiat Wyszkowski),
8. „Droga ku niezależności zawodowej” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (we współpracy z Warszawskim Kołem PSOUU),
9. Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonym) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego (partnerstwo z ZG PSOUU),
10. Turystą może być każdy z nas (Powiat Wyszkowski),
11. Uczymy się, aby móc uczyć innych - szkolenia dla rodziców i kadry (Województwo Mazowieckie),
12. Magiczna moc św. Mikołaja – wyszkowskie impresje integracyjne - trzy edycje (Województwo Mazowieckie/Powiat Wyszkowski),
13. Nie musisz wygrać – ważne, że chcesz walczyć. Mini Igrzyska Sportowe (Powiat Wyszkowski),
14. Publikacja z Konferencji "Zdrowe dziecko - wspólny cel" (Województwo Mazowieckie),
15. Żyj pełnią życia – aktywność drogą do samodzielności (Powiat Wyszkowski),
16. „Bliżej siebie – szkolenia informacyjno-edukacyjne” ( Powiat Wyszkowski),
17. Klub Aktywności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Wojewoda Mazowiecki),
18. Weekend na Podlasiu - wycieczka krajoznawcza dla osób niepełnosprawnych" (Powiat Wyszkowski).

Koło było również organizatorem/współorganizatorem konferencji: "Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym", "Edukacja dziecka niepełnosprawnego intelektualnie - szanse i potrzeby w obliczu zmieniających się warunków społecznych", "System aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych", „Zdrowe dziecko – wspólny cel” oraz Debaty publicznej "Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - początek nowej ery".

Włączaliśmy się również w różne przedsięwzięcia realizowane przez inne podmioty, w tym wyszkowskie samorządy i ich jednostki. Dzień dzisiejszy Koła to stałe starania o stabilne funkcjonowanie prowadzonych form aktywności i zaradności dzieci, młodzieży i dorosłych - z niepełnosprawnością intelektualną (OREW, WTZ, projekty). Ale zarazem także troska o przyszłość, planowanie nowych inicjatyw (mieszkania treningowe i wspomagane, zatrudnienie wspomagane i asysta zawodowa oraz kontynuowanie działań dla stworzenia systemu kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin), budowanie świadomości rodziców, tak aby nie zatracić idei i celu które nas łączą. To także świadome pozyskiwanie i angażowanie kolejnych rodziców do kontynuowania naszego dzieła.

W ciągu 20 letniej działalności istotną wagę przykładaliśmy do walki z dyskryminacją i wykluczeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka. Również w roku naszego Jubileuszu chcemy temu zagadnieniu poświęcić największą uwagę, realizując na terenie Wyszkowa kampanię informacyjno-edukacyjną "Wczoraj, dziś, jutro przeciw dyskryminacji". Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców założyliśmy, że Kampania realizowana będzie od maja do 10 września 2014 r. - w różnych miejscach na terenie miasta. Patronat medialny nad wydarzeniami objęły dwa wyszkowskie tygodniki - Głos Wyszkowa i Nowy Wyszkowiak. W miesiącach maj - czerwiec przeprowadzimy dwugodzinne szkolenia dla uczniów czterech klas wyszkowskich szkół ponadgimnazjalnych (I LO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3) pt. "Istota niepełnosprawności intelektualnej, savoir - vivre wobec osób z niepełnosprawnością" oraz Dni Otwarte w naszych placówkach - OREW i WTZ - dla grup uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania (po jednej klasie). W sierpniu zapraszamy wraz z Burmistrzem Wyszkowa, panem Grzegorzem Nowosielskim na prezentację bilbordową "Mamy prawo do ..." na placu przy fontannie, z hasłami odnoszącymi się do praw człowieka. 5 września o godz. 11.00 odbędzie się Msza Św. Jubileuszowa w kościele św. Wojciecha z oprawą liturgiczną osób z niepełnosprawnością intelektualną, członków rodzin, pracowników WTZ i OREW. 8 września o godz. 11.00 zapraszamy do sali widowiskowej WOK "Hutnik" na film "Chce się żyć", przedstawiający historię młodego człowieka z porażeniem mózgowym, który mimo uznania przez lekarzy za osobę bez świadomości i kontaktu, postanowił walczyć o swoją godność (bezpłatne wejściówki po 25 sierpnia do odebrania w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. I AWP 89a). 10 wrzesień, godz. 11.00 mamy nadzieję gościć Państwa w sali widowiskowej WOK „Hutnik". na Gali Jubileuszowej 20 lat Koła PSOUU w Wyszkowie pt. "Od bierności do aktywności - barwy życia". W programie prezentacja dokonań PSOUU na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpracy z samorządami, występy artystyczne uczestników WTZ i wychowanków OREW z udziałem innych osób, podziękowania za współpracę. Spotkanie uczestników Gali przy kawie i torcie jubileuszowym. Szanowni Państwo, osoby z niepełnosprawnością intelektualną to szczególna grupa członków naszego społeczeństwa i w wielu dziedzinach życia narażone są na wykluczenie. Dlatego też powinniśmy im pomóc walczyć o ich prawa. Jesteśmy im to winni.

Przewodnicząca Zarządu Koła Urszula Mikołajczyk