• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Aktualności

Nabór na stanowisko - trener pracy

piątek, 10 styczeń 2020
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wyszkowie
ogłasza nabór na stanowisko
TRENERA PRACY
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wyszkowie


 
I. Miejsce zatrudnienia
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie
ul. Świętokrzyska 89a
07-202 Wyszków

II. Forma zatrudnienia:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (3 miesięczny okres próbny) – pół etatu.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej, państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nieposzlakowana opinia,

4. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku TRENERA PRACY
5. wykształcenie minimum średnie,
6. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
7. znajomość obsługi komputera (Windows, Internet) i urządzeń biurowych,
8. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej,

B. Dodatkowe umiejętności:

1. predyspozycje osobowościowe (komunikatywność, otwartość, samodzielność, kreatywność, umiejętność zarządzania własnym czasem, elastyczność, umiejętności negocjacyjne, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, operatywność, zaangażowanie).
2. umiejętność obsługi urządzeń komputerowych, elektronicznych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. dokonywanie diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników WTZ,
2. organizacja i przeprowadzanie praktyk zawodowych dla uczestników WTZ na chronionym i otwartym rynku pracy (znalezienie miejsca, czynności, ustalenie warunków współpracy),
3. poszukiwanie miejsc pracy dla uczestników warsztatu na chronionym i otwartym rynku pracy, 4. przeprowadzenie analizy miejsca pracy, weryfikacja umiejętności zawodowych uczestników warsztatu,
5. wsparcie uczestników w procedurze zatrudnienia tj., określenie warunków zatrudnienia (spełnienie wymogów formalnych, określenie zakresu czynności wykonywanych na danym stanowisku),
6. wprowadzenie uczestników do przedsiębiorstwa – praktyczna nauka czynności zawodowych, 7. wsparcie w integracji ze środowiskiem pracowniczym,
8. pomoc w nawiązywaniu właściwych relacji z pracodawcą i współpracownikami,
9. opracowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4. świadectwa pracy oraz/lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,
5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. podpisana klauzula o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Polskie Stowarzyszeni na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie, ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków, w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej- Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: TRENER PRACY Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie.

Tel.: 29 743 37 37 - osoba do kontaktu: Joanna de Sousa Costa,


Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru. Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne Komisja przeprowadzi rekrutację, w trakcie której dokona oceny kwalifikacji zawodowych i predyspozycji.
                                                                  Joanna de Sousa Costa
                                                                             Kierownik
                                                               Warsztatów Terapii Zajęciowej