• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Dla Kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
ubiegających się o uczestnictwo w WTZ wraz z dokumentami do pobrania.


Procedura przyjęcia kandydata do PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej

1. O pierwszeństwie przyjęcia do WTZ decyduje:
1) złożenie dokumentów spełniających warunki formalne;
2) pozycja na „Liście Osób Oczekujących” weryfikowana datą kwalifikacji, a w następnej kolejności datą wpływu podania;
3) miejsce zamieszkania – w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z powiatu wyszkowskiego;
4) inne szczególnie uzasadnione sytuacje, m.in. życiowe, rodzinne, materialne.

2. Podstawą przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata do WTZ jest dopełnienie warunków formalnych poprzez złożenie na dziennik podawczy PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej następujących dokumentów:
1) „Podanie o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej” http://www.psouuwyszkow.pl/wtz/pliki-do-pobrania-pl.html
2) „Kwestionariusz Zgłoszeniowy Kandydata” wraz z dokumentacją medyczną http://www.psouuwyszkow.pl/wtz/pliki-do-pobrania-pl.html
3) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej;
4) opinię psychologiczną;
5) ostatnie świadectwo szkolne.

3. Procedura kwalifikacyjna:
1) dopełnienie warunków formalnych (określonych w ust. 2)
2) rozmowa z kandydatem na uczestnika oraz opiekunem prawnym/opiekunem faktycznym/bliską osobą wspierającą, celem określenia oczekiwań i możliwości osoby w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przedstawienia oferty Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie;
3) co najmniej pięciokrotne (ilość dni określa Rada Programowa Warsztatów) uczestnictwo w próbnych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez kadrę merytoryczną Warsztatów.

4. Zarząd Koła przedkłada Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie „Listę Osób Oczekujących” do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej ze wskazaniem kandydata do uczestnictwa wraz z uzasadnieniem wyboru.

5. Po zatwierdzeniu kandydatury przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Zarząd Koła przedkłada powyższą decyzję Kierownikowi WTZ.

6. Kierownik WTZ przekazuje informację o zakwalifikowaniu do Warsztatów w formie pisemnej osobie kandydującej do uczestnictwa w Warsztatach.

7. Przyjęcie do WTZ weryfikowane jest oceną kompleksową nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w warsztacie;

8. Osoby przyjęte do Warsztatów przed wprowadzeniem niniejszej procedury zachowują status uczestnika Warsztatów.

W przypadku pytań proszę bezpośrednio kontaktować się z Warsztatem Terapii Zajęciowej.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych: /materialy/_upload/Klauzula_dla_osob_ubiegajacych_sie_o_przyjecie_do_WTZ.docx